previous pauseresume next

وظایف شورای پژوهشی

 شورای پژوهشی در راستای اهداف و وظایفی که برعهده دارد تمامی مسائل پژوهشی را در قالب جلسات شورای پژوهشی مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

  مجموعه وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي به شرح زير است:

 

 
۱. تصويب طرحهاي پژوهشي با اولويت بخشيدن به طرحهاي پژوهشي كاربردي؛
 

۲. بررسی و اظهار نظر در مورد سمينارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پيشنهادی

 

۳. ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی

 

۴. تشويق انجام پژوهش‌های بين گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اينگونه پژوهش‌ها 

۵. فراهم نمودن امکانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرح‌های تحقيقاتی در روند اجرای طرح 

۶.  بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی و آموزش تخصصی در داخل دانشگاه یاسازمانهاي دیگر براي برآوردن نیازهاي کشور.

۷. بررسی نحوه مشارکت با بخش‌های خصوصی و دولتی دراجراي طرحهاي پژوهشی

۸. هماهنگ ساختن زمان آموزش و پژوهش اعضای مرکز.

۹. تدوين و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط‌مشي پژوهشي و فناوري مرکز در قالب برنامه های مدون

۱۰.  ارزیابی مستمرعملکرد پژوهشی مرکز.