previous pauseresume next

وظایف شورای پژوهشی

شورای پژوهشی در راستای اهداف و وظایفی که برعهده دارد تمامی مسائل پژوهشی را در قالب جلسات شورای پژوهشی مورد بررسی قرار می‌دهد.

  مجموعه وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي به شرح زير است:

۱. تصويب طرحهاي پژوهشي با اولويت بخشيدن به طرحهاي پژوهشي كاربردي

۲بررسی و اظهار نظر در مورد سمينارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پيشنهادی

۳ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی

۴تشويق انجام پژوهش‌های بين گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اينگونه پژوهش‌ها 

۵فراهم نمودن امکانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرح‌های تحقيقاتی در روند اجرای طرح 

۶.  بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی و آموزش تخصصی در داخل دانشگاه یاسازمانهاي دیگر براي برآوردن نیازهاي کشور.

۷بررسی نحوه مشارکت با بخش‌های خصوصی و دولتی دراجراي طرحهاي پژوهشی

۸هماهنگ ساختن زمان آموزش و پژوهش اعضای مرکز.

۹تدوين و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط‌مشي پژوهشي و فناوري مرکز در قالب برنامه های مدون

۱۰.  ارزیابی مستمر عملکرد پژوهشی مرکز.