previous pauseresume next

فرم رضایت آگاهانه ی تایید شده توسط کمیته اخلاق دانشگاه

فارسی

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند از این پس باید  برای پژوهش های مداخله ای از فرم رضایت نامه آگاهانه ای که توسط اعضای محترم کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه اصلاح و تایید شده است، در اجرای فعالیت های تحقیقاتی خود استفاده نمایند.

 

این فرم در منوی فرم های پیشنهادی در وب سایت مرکز تحقیقات نیز قرار گرفته است.

 

اصلاحیه نهایی فرم رضایت نامه