previous pauseresume next

دومین جلسه‌ ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

فارسی

دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۹ برگزار گردید. اعضای شورا در این جلسه دو طرح تحقیقاتی داوری شده را مورد بررسی قرار دادند. یکی از طرح ها مصوب گردید و دیگری جهت اعمال اصلاحات به محقق مربوطه بازگردانده شد تا در فراخوان بعدی در مورد آن مجددا تصمیم گیری شود