previous pauseresume next

اولین فراخوان طرح های تحقیقاتی

فارسی

مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه ای- صورتی و شکاف کام در نظر دارد به منظور ارتقای جایگاه علمی این مرکز و دانشکده علوم توانبخشی، از تعدادی طرح های بدیع و منتخب شما حمایت به عمل آورد. علاقه مندان می توانند تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴ پروپوزال های خود را به این مرکز ارسال نمایند.

 

توجه: اولویت پذیرش با طرح هایی است که در راستای اهداف مرکز و حداقل هزینه تنظیم شده باشد.

 

اولویت های پیشنهادی:

 

۱.بررسی نتایج جراحی های اولیه کام با روش جدید جراحی (تکنیک جداسازی عضلات کام) از سال ۲۰۰۹ تاکنون

۲.بررسی نتایج جراحی های ثانویه کام با روش Re-Repairاز سال ۲۰۰۹ تاکنون

۳. بررسی نتایج جراحی های ثانویه کام با روش Buccinator Flapاز سال ۲۰۰۹ تاکنون

۴.بررسی توزیع انواع شکاف لب و کام در مراجعین به تیم شکاف لب و کام

۵. بررسی توزیع فراوانی انواع ازدواج های فامیلی در مراجعین تیم شکاف لب و کام

۶. بررسی تاثیر مداخله زودهنگام بر گفتار بیماران دارای شکاف کام

۷. تاثیر Maxillary Advancmentبر روی VPI

۸. تحقیقات مختلف بر روی سندرم  VeloCardioFacial‪‪(VCF)‬‬

 

 

آخرین مهلت ارسال پروپوزال ها: ۳۰ مهرماه ۱۳۹۴

 

اعلام نتایج داوری ها: ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۴

 

حداکثر بودجه برای هر پروپوزال ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

 

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –دانشکده علوم توانبخشی –مرکز تحقیقات ناهنجاری های جمجمه ای- صورتی و شکاف کام

http://ccrc.mui.ac.ir

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۴ –۳۲۴۴ ۳۴۹ ۰۹۱۰