previous pauseresume next

اولین جلسه‌ ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولین جلسه‌ ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات:

 

 

در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۴ با حضور اعضای شورا برگزار گردید. در این جلسه، پس از معرفی اعضا و گرایش های تخصصی ایشان، به بررسی و تدوین فرآیند تصویب طرح در مرکز پرداختند و تاریخ جلسات بعد شورا را تعین نمودند.

 

فرآیند نهایی شده ی تصویب طرح به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.